OpenSSL で自己署名証明書(RSA・ECC)の発行 (Widnows)

環境

Windows10
└Win64 OpenSSL v3.0.3 Light

Windows版OpenSSLダウンロードサイト
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html

※2022/05/22現在

内容

OpenSSLを使用して自己署名証明書を作成。

C:\X509で作成するため、フォルダーを作成。

【参考ページ】
OpenSSLで3階層のCA構築(Root CA + 中間CA + サーバー証明書)[Cent OS 8]

mkdir C:\X509

RSA 2048 bit

cd C:\X509
openssl genrsa -out 001-RSA2048.key 2048
openssl req -new -key 001-RSA2048.key -out 001-RSA2048csr.pem -sha256 -subj "/C=JP/ST=Tokyo/L=Chiyoda-ku/O=CA/CN=RCA-RSA2048"
openssl x509 -req -in 001-RSA2048csr.pem -signkey 001-RSA2048.key -out 001-RSA2048.crt -days 1825
openssl pkcs12 -export -inkey 001-RSA2048.key -in 001-RSA2048.crt -out 001-RSA2048.crt.pfx

RSA 3072 bit

cd C:\X509
openssl genrsa -out 101-RSA3072.key 3072
openssl req -new -key 101-RSA3072.key -out 101-RSA3072csr.pem -sha256 -subj "/C=JP/ST=Tokyo/L=Chiyoda-ku/O=CA/CN=RCA-RSA3072"
openssl x509 -req -in 101-RSA3072csr.pem -signkey 101-RSA3072.key -out 101-RSA3072.crt -days 1825
openssl pkcs12 -export -inkey 101-RSA3072.key -in 101-RSA3072.crt -out 101-RSA3072.crt.pfx

RSA 4096 bit

cd C:\X509
openssl genrsa -out 201-RSA4096.key 4096
openssl req -new -key 201-RSA4096.key -out 201-RSA4096csr.pem -sha256 -subj "/C=JP/ST=Tokyo/L=Chiyoda-ku/O=CA/CN=RCA-RS4096"
openssl x509 -req -in 201-RSA4096csr.pem -signkey 201-RSA4096.key -out 201-RSA4096.crt -days 1825
openssl pkcs12 -export -inkey 201-RSA4096.key -in 201-RSA4096.crt -out 201-RSA4096.crt.pfx

ECC 256 bit

cd C:\X509
openssl ecparam -out 301-p256.key -name prime256v1 -genkey
openssl req -new -key 301-p256.key -out 301-p256csr.pem -sha256 -subj "/C=JP/ST=Tokyo/L=Chiyoda-ku/O=CA/CN=RCA-ECC256"
openssl x509 -req -in 301-p256csr.pem -signkey 301-p256.key -out 301-p256.crt -days 1825
openssl pkcs12 -export -inkey 301-p256.key -in 301-p256.crt -out 301-p256.crt.pfx

ECC 384 bit

cd C:\X509
openssl ecparam -out 401-p384.key -name secp384r1 -genkey
openssl req -new -key 401-p384.key -out 401-p384csr.pem -sha256 -subj "/C=JP/ST=Tokyo/L=Chiyoda-ku/O=CA/CN=RCA-ECC384"
openssl x509 -req -in 401-p384csr.pem -signkey 401-p384.key -out 401-p384.crt -days 1825
openssl pkcs12 -export -inkey 401-p384.key -in 401-p384.crt -out 401-p384.crt.pfx

ECC 521 bit

cd C:\X509
openssl ecparam -out 501-p521.key -name secp521r1 -genkey
openssl req -new -key 501-p521.key -out 501-p521csr.pem -sha256 -subj "/C=JP/ST=Tokyo/L=Chiyoda-ku/O=CA/CN=RCA-ECC521"
openssl x509 -req -in 501-p521csr.pem -signkey 501-p521.key -out 501-p521.crt -days 1825
openssl pkcs12 -export -inkey 501-p521.key -in 501-p521.crt -out 501-p521.crt.pfx

証明書ファイルサイズ

ファイルサイズの単位はバイトになる。

ファイルサイズファイル名称
310301-p256.key
368401-p384.key
446501-p521.key
1,732001-RSA2048.key
2,524101-RSA3072.key
3,324201-RSA4096.key
ファイルサイズファイル名称
642301-p256.crt
726401-p384.crt
824501-p521.crt
1,188001-RSA2048.crt
1,538101-RSA3072.crt
1,888201-RSA4096.crt
ファイルサイズファイル名称
1,088301-p256.crt.pfx
1,186401-p384.crt.pfx
1,331501-p521.crt.pfx
2,563001-RSA2048.crt.pfx
3,395101-RSA3072.crt.pfx
4,227201-RSA4096.crt.pfx
タイトルとURLをコピーしました